Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:

Administrator Danych - Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Solcu-Zdroju przy ul. Partyzantów 8a , 28-131 Solec-Zdrój,NIP: 655-17-64-972, REGON: 290017180, tel. +48 (41) 377 60 49, email:gcksolec@wp.pl

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:
- wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, realizacją celów statutowych (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, seansów filmowych, itp.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez GCK umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas wykonywania zadań Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej), i/lub
- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane, i/lub
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

 

Państwa dane mogą być przez Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju przekazywane  partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO, także do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:                              
- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresu jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
- ewentualnego źródła pozyskania danych,
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
- planowanego okresu przechowywania danych.